ترجمه فوری

ترجمه فوری

در گروه ترجمه آینده مترجمین به طور عادی 1500 کلمه در روزترجمه می کنند اما گاهی ممکن است کاربران سفارش ترجمه فوری داشته باشند. درسفارشات فوری مترجم مجبور است بیش از 1500 کلمه در روز ترجمه نماید. در گروه ترجمه آینده ثبت سفارش ترجمه فوری در کم ترین زمان انجام می شود و به کاربران اجازه میدهیم هنگام ثبت سفارش در صورت نیاز به ترجمه فوری با دفتر تماس گرفته و پیغام خودرا ثبت نمایند.

اگر کاربری ترجمه خود را به صورت فوری ثبت نماید ما این مسئله را با مترجمین خود هماهنگ کرده و مترجمین تخصصی به توافق برسند و زمان خودرا برای انجام سفارش خالی نمایند و یا برای انجام ترجمه فوری سفارش ثبت شده بهچندین مترجم محول می شود تا ترجمه نهایی در زمان تعیین شده توسط مشتری تحویل دادهشود. از این روش در مواقع ضروری استفاده می شود.